Usługi

Cena porady od 40 do 500 zł - obejmuje badanie stanu zdrowia, zlecenie badań diagnostycznych i ich interpretację oraz postawienie rozpoznania wraz z wydaniem zaleceń terapeutycznych, a także wystawienie zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA i skierowań do innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Cena zabiegu od 40 do 500 zł - obejmuje badanie stanu zdrowia i wykonanie niezbędnych rękoczynów lekarskich oraz postawienie rozpoznania wraz z wydaniem zaleceń terapeutycznych, a także wystawienie zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA i skierowań do innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Udzielane przez lekarza świadczenia zdrowotne, a także wydawane przez niego skierowania i recepty upoważniają pacjenta
do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej za pełną odpłatnością - wyjątek stanowią skierowania na leczenie szpitalne,
które finansowane jest ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.